Algemene ِِCondities

Artikel 1: Algemeen

 

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij die aan Alatlantiverhuizing B.V een opdracht geeft;
Opdrachtnemer, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden: Alatlantiverhuizing B.V 

Opdracht: de diensten die opdrachtnemer verricht in het kader van een overeenkomst van opdracht, die gesloten is tussen opdrachtnemer en opdrachtgever
1.2 De offerte die via Alatlantiverhuizing B.V  uitgebracht wordt is kosteloos, vrijblijvend en een schatting. Aan deze offerte kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Alleen deze algemene voorwaarden zijn, dus met uitsluiting van welke andere algemene voorwaarden dan ook, integraal van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens voor zover van deze voorwaarden expliciet schriftelijk is afgeweken.
2.2 Het accepteren van de vrijblijvende offerte dan wel opdracht geven tot verhuizing houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

 

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

 

3.1 Elk aanbod van opdrachtnemer is vrijblijvend en kan te allen tijde worden ingetrokken, zelfs onverwijld na acceptatie ervan door opdrachtgever. Opdrachtnemer kan pas met de uitvoering van een overeenkomst van opdracht aanvangen, nadat per mail de opdrachtbevestiging met inbegrip van de van toepassing verklaring der algemene voorwaarden van opdrachtnemer akkoord is gegeven door opdrachtgever en deze acceptatie door opdrachtnemer is ontvangen. Indien partijen een voorschotbetaling zijn overeengekomen zal de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer bovendien pas plaatsvinden na ontvangst van het overeengekomen voorschotbedrag.
3.2 In een offerte of op de website wordt het standaard uurtarief, of welke eenheidsprijs dan ook, altijd vermeld exclusief heffingen, vergunningen en exclusief andere bijkomende kosten.
3.3 De totstandkoming van een overeenkomst van opdracht kan eveneens blijken uit andere feiten en omstandigheden, bijvoorbeeld uit het begonnen zijn met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer voor opdrachtgever.

 

Artikel 4: Contractduur

 

4.1 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen waarbinnen de opdracht wordt uitgevoerd, dan is dit nimmer als een fatale termijn te beschouwen voor opdrachtnemer, tenzij dietermijn uitdrukkelijk schriftelijk als een fatale termijn is bestempeld.
4.2 Wanneer de fatale termijn is verstreken of er vertraging is opgelopen zal er niet direct een mogelijkheid tot korting op factuur zijn. Wanneer dit het geval is zal dit altijd in wederzijds overleg met opdrachtgever en opdrachtnemer zijn.

 

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

 

5.1 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Toepassing van de artikelen 7: 404, 7: 407 lid 2 en 7:409 BW wordt bij dezen uitgesloten.
5.2 Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens, bescheiden en/of welke materialen dan ook, die opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de door opdrachtnemer gewenste vorm en op de door opdrachtnemer gewenste wijze aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen.
5.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid van het aan opdrachtnemer ter uitvoering van diens opdracht ter beschikking gestelde materiaal c.q. van de aan opdrachtnemer verstrekte gegevens.

 

Artikel 6: Geheimhouding

 

6.1 Indien opdrachtgever schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar maakt dat opdrachtnemer geheimhouding dient te betrachten over de opdracht jegens derden, is opdrachtnemer hiertoe verplicht, behoudens ingeval het voor het goed vervullen van de opdracht naar het oordeel van opdrachtnemer noodzakelijk is te overleggen met derden, bijvoorbeeld met eventuele derden die de opdracht daadwerkelijk uitvoeren. In dat geval is opdrachtnemer verplicht voorafgaand toestemming te vragen aan opdrachtgever.
6.2 Ingeval door opdrachtnemer derden zijn ingeschakeld ter uitvoering van (een deel van) de opdracht, zal door opdrachtnemer aan dezen dezelfde geheimhoudingsverplichting worden opgelegd, als waaraan opdrachtnemer zelf eventueel jegens opdrachtgever gebonden is.
6.3 Opdrachtgever gaat er mee akkoord om verhuisgerelateerde aanbiedingen van Alatlantiverhuizing B.V of partners te ontvangen.

 

Artikel 7: Annulering overeenkomst van opdracht7.1 De overeenkomst van opdracht kan door beide partijen tussentijds worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 3 werkdagen. Vindt de opzegging binnen 72 uur van de verhuisdag plaats, dan wordt de helft van het bedrag in rekening gebracht
7.2 In geval een overeenkomst van opdracht wordt beëindigd door opzegging, is opdrachtgever jegens opdrachtnemer verplicht het tot het moment van opzegging verschuldigde honorarium binnen 14 werkdagen na factuurdatum aan opdrachtnemer te voldoen.
7.3 Ingeval van aan opdrachtgevers zijde ontstane liquidatie, en/of (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, beslaglegging indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven, schuldsanering, enigerlei omstandigheid waarin niet meer vrij over het vermogen kan wordenbeschikt, of van welke soortgelijke omstandigheid dan ook, staat het opdrachtnemer vrij om de overeenkomst van opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7.4 In geval opdrachtnemer gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk na de ontbinding opeisbaar. In dat geval is opdrachtnemer op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor ontstaan.
7.5 Indien de opdrachtgever beslist de opdracht te annuleren, binnen een termijn van drie (3) werkdagen voordat de overeengekomen opdracht zou gaan starten, wordt er €150,- honderdvijftig euro, aan annuleringskosten in rekening gebracht, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
7.6 De opdrachtgever dient zelf te zorgen voor voldoende parkeerplek voor de verhuiswagen en/of verhuislift, indien er een vergunning nodig is vraagt de opdrachtgever deze aan. Tenzij deze op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever, door de opdrachtnemer aangevraagd moet worden. Indien er geen vergunning beschikbaar is voor de start van de opdracht, en er is een verhoogde kans op een verkeersboete of de verkeersveiligheid wordt in gevaar gebracht dan behoudt de opdrachtnemer het recht om in deze uitzonderlijke gevallen de opdracht te annuleren
7.7 Indien de opdrachtnemer de opdracht annuleert wordt er minimaal €100,- honderd euro, aan annuleringskosten in rekening gebracht, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
7.8 De opdrachtnemer behoud de mogelijkheid opdrachten te weigeren wanneer dit gevaar voor personeel kan opleveren. Denk hierbij aan zware kluizen, betonnen meubelen etc.

 

Artikel 8: Betaling en incasso

 

8.1 De betaling dient contant te gebeuren direct na afloop van de opdracht. Pinnen is mogelijk indien er per mail wordt verzocht een pinautomaat mee te nemen.
8.2 Wanneer vooraf schriftelijk is afgesproken dat de betaling door opdrachtgever ook per factuur betaald mag worden, dan dient dit te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de wijze als is aangegeven op de factuur.
8.3 Indien betaling later plaatsvindt dan de in het vorige lid van dit artikel opgenomen betalingstermijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
8.4 Indien opdrachtgever jegens opdrachtnemer in verzuim is in welke nakoming van zijn verplichtingen dan ook, komen alle redelijkerwijs gemaakte buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van opdrachtgever. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten worden eveneens verhaald op opdrachtgever.
8.5 Opdrachtgever is bovendien de wettelijke rente verschuldigd over al hetgeen opdrachtnemer te vorderen heeft van opdrachtgever gedurende de periode vanaf de datum waarop het verzuim is ingetreden tot het moment waarop algehele betaling van het verschuldigde zal hebben plaatsgevonden.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid9.1 Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden op en om de locatie, inclusief parkeer, vervoerruimte, vergunningen en ontheffingen voor de verhuiswagens, verhuisliften en personeel zodanig te organiseren en de te vervoeren goederen zodanig te verpakken, dat de opdrachtnemer in staat wordt gesteld de opdracht schadeloos en binnen aanvaardbare omstandigheden uit te voeren, tenzij anders schriftelijk afgesproken.
9.2 De opdrachtgever dient zelf vergunningen en ontheffingen voor de opdracht aan te vragen bij de gemeente (dit kan via de digitaal loket en dientmeestal 10 dagen van tevoren worden aangevraagd). Indien dit niet het geval is, mag opdrachtnemer de opdracht weigeren of gebeurt de opdracht op risico van de opdrachtgever. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor
gevolgschade hierdoor en kosten door nalatigheid van de opdrachtgever zullen voor rekening van de opdrachtgever zijn en dienen per direct betaald te worden vanaf de datum waarop de kosten en schades zijn ontstaan.
9.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enigerlei schade jegens opdrachtgever, indien deze schade is ontstaan ten gevolge van het verstrekken door opdrachtgever van onjuiste informatie en/of ondeugdelijke materialen.
9.4 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens anderen dan opdrachtgever,en wordt door opdrachtgever gevrijwaard voor de financiële gevolgen van eventuele dergelijke aanspraken van derden.
9.5 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en welke schade dan ook door bedrijfsstagnatie van opdrachtgever.
9.6 De opdrachtgever heeft een verplicht eigen risico van €200-, tweehonderd, per schade, indien de schade aantoonbaar is veroorzaakt door opdrachtnemer.
9.7 De inboedel van de opdrachtgever dient transportwaardig verpakt te zijn door de opdrachtgever zelf, tenzij anders van tevoren overeengekomen in de opdracht (de inhoud van bijvoorbeeld een verhuisdoos dient zodanig ingepakt te zijn dat losse items elkaar niet kunnen beschadigen). Kleine voorwerpen dienen op voorhand in gesloten dozen zijn verpakt (tenzij van tevoren anders overeengekomen in de opdracht). Alatlantiverhuizing B.V  is niet aansprakelijk voor schade aan de door de opdrachtgever vooraf verpakte materialen mits de verhuizer vooraf aan het transport kan zien dat het materiaal onbeschadigd is en nadrukkelijk aangeeft dat het materiaal transportwaardig is verpakt.
9.8 Alatlantiverhuizing B.V  werkt uitsluitend met ervaren verhuizers. Indien andere dan bij opdrachtnemer medewerkers meehelpen met het uitvoeren van de opdracht, dan valt elke geleden schade veroorzaakt door onze medewerkers of derden aanwezig, niet onder de aansprakelijkheid van opdrachtnemer. De inboedel die in de vrachtwagen geplaatst worden door iemand anders dan het verhuispersoneel zijn niet verzekerd.
9.9 Enige vertraging kan optreden door het uitlopen van een verhuizing, fileproblemen, slechte weersomstandigheden, verkeerd geparkeerde voertuigen. Opdrachtnemer is hiervoor niet aansprakelijk en de kosten voor de wachttijd zijn altijd ten laste van de opdrachtgever.
9.10 In geval van schade dient de opdrachtgever in aanwezigheid van de verhuizers deze schade te specificeren en dit schriftelijk vaststellen. De aansprakelijkheid vervalt na het vertrek van de verhuizers en indien deze niet schriftelijk is vastgesteld. Tevens dient deze schade schriftelijk gemeld te worden bij kantoor.
9.11 Opdrachtgever mag onder geen beding aan schuldvergelijk doen. Factuur dient ten alle tijd te worden vereffend ongeacht er schade is ontstaan. Schade dient achteraf met kantoor geregeld te
worden.
9.12 Schade aan planten, aquariums, dieren, trapzalen, antiek en vloeren blijft uitgesloten van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uitgesloten (Indien anders in de opdracht overeengekomen).
9.13 Bij schade dient opdrachtgever ten alle tijde de originele bon te sturen van het beschadigde artikel. Wanneer de originele bon niet beschikbaar is, dient opdrachtgever bij de leverancier een waarde bewijs op te vragen.
9.14 Bij schade is de opdrachtgever verplicht mee te werken aan de schade procedure van opdrachtnemer. Zoals een vergelijk van schade laten doen door een door opdrachtnemer aangewezen
schade-expert.
9.15 Bij takelen met touw en blok, is het noodzakelijk dat wij bij de hijsbalk kunnen, dit is uw verantwoordelijkheid. Takelen is vanaf 2016 op eigen risico. Alle schades ten gevolge van takelen zijn
volledig voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toegang van de verhuishaak evenals een vrije doorgang voor de gehele inboedel die verhuisd dient te worden.
9.16 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist, ingeval van overmacht, staking, lock-out, brand, oorlog, mobilisatie, overstroming en andere natuurrampen, of elke oorzaak van vertraging onafhankelijk van de wil van de verhuisfirma.
9.17 Na 8 aaneengesloten werkuren zal er een toeslag bovenop het uurloon gerekend worden in verband met onregelmatigheidstoeslag.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht forumkeuze13.1 Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen alvorens een beroep te doen op de rechter zich tot het uiterste inzetten om tot een overeenstemming te komen.

NL>EN>DE>????